RSS

Category Archives: vermogen kapitaal

Waarom zijn pensioenen niet net zo erfelijk als vermogens?

 

‘Als mijn pensioen wordt gekort, dan ervaar ik dat als een loonsverlaging met terugwerkende kracht waartegen ik niets kan doen,’ zegt Mohammad, ‘want ik heb immers al de arbeidsprestaties geleverd waarvoor ik werd betaald en mij een pensioen is toegezegd. Ik kan niet alsnog minder gaan werken, of staken tegen de loonsverlaging. Nu korten ze op pensioenen – want de bankiers, politici en andere bobo’s moeten tenslotte hun miljarden kunnen blijven scoren – maar de erfenisbelasting wordt ongemoeid gelaten. Dat is toch kolder?’

‘Niet als je het beziet vanuit het frame van degenen die van dit systeem profiteren,’ zegt Ilham droog. ‘Die mensen vinden het “de meest gehate heffing” en onwillekeurig vereenzelvigen veel journalisten zich juist met die groep. Werkende mensen zonder veel geld om na te laten, vinden het waarschijnlijk helemaal geen meeste gehate belasting. Integendeel.’

‘Die mensen kunnen vast ook niet zo goed haten als de rijke stinkerds die nooit hebben hoeven werken voor hun miljoenen,’ oppert Moh. ‘Die doen de hele dag niet anders dan belasting-haten.’

Ilham: ‘Als je erfbelasting zo hartgrondig haat, betekent dat dat je geen vertrouwen hebt in de rechtvaardigheid en eerlijkheid van het systeem dat nota bene jou in staat heeft gesteld zo vermogend te worden en te blijven. Heel paradoxaal, maar wel sprekend en veelzeggend, die houding.’

Elvira vraagt zich af waarin een erfenis eigenlijk verschilt van een pensioen. ‘Alleen krijgen de nabestaanden die vermogen erven een soort “pensioen,” waarop niet gekort wordt, omdat het “erfenis” wordt genoemd, terwijl zij helemaal niet voor dat “pensioen” hebben gewerkt. Een vreemd fenomeen. Thomas Piketty wijdt er onder andere hoofdstuk 9 en 10 van zijn boek Capital aan.’

Moh.: ’Juist. Wanneer mijn vader overlijdt, blijft mijn moeder zijn pensioen ontvangen – dat geloof ik tenminste, zeker ten dele – maar als mijn moeder overlijdt, houdt het op. Mijn zus, broer en ik kunnen geen rechten meer op mijn vaders pensioen doen gelden. Maar mijn vader heeft er wel voor gewerkt. Maar, pensioen is inkomen vanwege arbeid. Bovendien kan dat pensioen van mijn vader worden gekort. Had mijn vader zijn geld opgepot en belegd, dan konden we zijn eventuele vermogen wel erven. Dat is een kromme redenering. Maar hier vind ik nooit iets van terug in die geleerde betogen over inkomen uit arbeid versus geld-krijgen-vanwege-geërfd-vermogen. Ik ga steeds meer vermoeden dat er over dit onderwerp met opzet begrips- en spraakverwarring wordt gecreëerd en in stand gehouden.’

Ilham vindt dat deze discussie altijd zo onhandig wordt geframed. ‘Zou dat iets van “links” zijn, dat dommige taalgebruik. Het lijkt wel of ze niet kunnen argumenteren en dus niet logisch kunnen nadenken. Hier, lees deze redenatie nou bijvoorbeeld eens. Econoom Paul de Beer: < Belasting op arbeid is juist erg inefficiënt door onwenselijke bijeffecten, legt arbeidseconoom Paul de Beer uit. Mensen kunnen bijvoorbeeld minder gaan werken omdat het vooruitzicht van belasting betalen een baan onaantrekkelijker maakt.>
Hoezo: onwenselijke bijeffecten vanwege werkende mensen? Zoals minder werken, als je dat tenminste kunt, als je nog leeft? Eigenlijk waar Moh. het over heeft: als je pensioen wordt gekort, zou je met terugwerkende kracht ook minder moeten kunnen werken, maar dat kan dus niet. Dus je wordt met open ogen bestolen en je kunt er niks tegen doen! De media vergoelijken dit als normaal en logisch.
De Beer opnieuw: <  ‘Het – tussen aanhalingstekens – voordeel van erfbelasting is dat mensen dood zijn, en dat ze dus geen onwenselijk gedrag meer kunnen vertonen’, zegt De Beer. Door de belasting op erfenissen te verhogen, kan de belasting op arbeid omlaag. >

Geen onwenselijk gedrag? Natuurlijk kunnen doden onwenselijk gedrag vertonen! Mensen die bij hun overlijden veel geld nalaten – zoals Bill Gates straks ongetwijfeld doet aan zijn dochter, en de vader van Trump heeft gedaan aan zoon Donald, en de vader van die Heineken-dochter en straks Mark Zuckerberg gaat doen – die vertonen door dat nalaten van dat vele geld, uiterst onwenselijk gedrag. Toch?’

Mohammad: ‘Zeker wanneer die kinderen rare dingen gaan doen met dat vele geld. Kijk maar naar de familie van de Saudi-oliesjeiks. Dus het nalaten van veel, heel veel geld is als zodanig al potentieel uiterst onwenselijk en laakbaar  gedrag. Je krijgt door erfenissen dus eerder cumulatief onwenselijk gedrag. Waarom mengen deugdelijke filosofen zich nooit in zo’n debat?’

‘Dat hoeft niet eens,’ meent Ilham, ‘een fiscalist als Leo Stevens bijvoorbeeld, met een normaal ontwikkeld zedelijk besef en een gezond en solide waarden en normen-kompas, voelt dat net zo goed op zijn klompen aan. Vreemd genoeg blijven zulke betogen altijd buiten beeld. Dus blijft de discussie een schijndiscussie, wordt ons geld onder ons ons vandaan gestolen en wordt de vermogensongelijkheid – en daarmee de machtsongelijkheid – almaar groter. Deze (morele) scheefgroei zit ingebakken in het systeem dat wonderlijk genoeg niet langs democratische weg kan worden bediscussieerd.’

Elvira: ‘Zo’n figuur als Donald Trump demonsteert ordinair overduidelijk waartoe dit systeem leidt,’ maar we blijven ons in navolging van de meeste media concentreren op ’s mans bijkomende bizarheid. Het wezenlijke manco, de weeffouten in het systeem, blijven echter zorgvuldig buiten beeld. Hét vleesgeworden voorbeeld van veel geld hebben, zodat je je lucratieve positie kunt kopen: presdient van Amerika. Vervolgens nóg meer geld maken via die positie en de hele zooi van rechtsstaat met zijn instituties, aan je laars lappen. Het gebeurt in een handomdraai.’

Ilham: ‘Xi, Putin, Erdogan, Assad, Kim en de rest, die denken allemaal: daar gaan jullie met je rule of law en je Verlichting van je Vrije Markt.’

Mohammad grinnikt, als hij zegt: ‘Met je bedenken dat een VVD’er als Mark Rutte straks ongetwijfeld met Trump gaat toeteren over BANEN, BANEN, BANEN. Dus arbeidsinkomens! En vooral niet aan het onderwerp erfenisbelasting, divendendbelasting voor multinationals of hypotheekrente raken. Om je dood te lachen toch?’

‘We laten ons altijd bedotten en bedriegen,’ zegt Ilham, ‘zeker als je naar de stembus blijft snellen, in de hoop via democratisch gekozen pipo’s verandering in het systeem te bewerkstelligen.’

Elvira: ‘Gaan stemmen? Dat is jezelf voor de gek houden, als je tenminste geen deel uitmaakt van het systeem dat ongelijkheid bevordert en vermogensscheefgroei stimuleert. Als je geen vermogen erft of kunt opbouwen en je moet met werken je brood verdienen, dan ben je aan dit systeem overgeleverd. Neem nou die zogenaamde marktwerking met zijn keuzemogelijkheden en ultieme vrijheid. Dat is toch humbug?! Ik krijg een mail van mijn nieuwe energieleverancier, ENECO, die heeft mijn vorige energieleverancier opgekocht. Ik ben gewoon meeverkocht. Moet ik volgend jaar op zoek naar een andere, betere?, energieleverancier. En het monopolie van Ziggo – Vodafoon? Als ik een huurhuis huur van een woningcorporatie, heb ik niks in te bengen. De managers van zo’n corporatie bepalen hoeveel ze bijvoorbeeld aan onderhoud willen besteden. Kan ik kiezen voor een andere verhuurder? In theorie, alleen in theorie natuurlijk.’

‘En de tandarts,’ zegt Ilham, ‘Wil je een andere tandarts? Zoek dan maar eens uit welke tandarts fatsoenlijk is en geen geldwolf. Neen, we zijn lelijk in de aap gelogeerd door onze politieke nomenklatoera.’

‘De Trump-soap is exemplarisch voor het huidige gebrek aan ethos,’ zegt Moh.’ ik las net dat die sloeber van een Michael Cohen, de “advocaat” van Trump, intussen een half miljoen dollar per week kwijt was aan advocaten. Die snuiter is nu helemaal blut. Trump steekt geen vinger uit om zijn loyale duvelstoejager te helpen. Intussen maakt de Trump-familie miljoenen via pa Trump de president. Via “stichtingen” ook nog. Dat is modern entrepreneurschap. Dus loyaal zijn aan iemand? Nou, dan moet je heel goed uit je doppen kijken aan wie.’

‘Die maatschappelijke normenloosheid, dat gaat snel hè?’ zegt Elvira. ‘Lees de berichten over de rijksadvocaten, openbare aanklagers en rechters in Nederland maar. Die veroorloven zich gedrag waarvan ook zij zo’n tien, twintig, jaar geleden vanzelfsprekend hadden geweten: not done. Maar nu is het: Anything goes. De grenzen tussen onbetamelijk en betamelijk worden steeds poreuzer en de vis rot altijd aan de kop’

‘Het is ieder voor zich,’ beaamt Mohammad.

‘Misschien dat er alternatieve Big Men – bijvoorbeeld a la don Vito Corleone – in het gat van de geërodeerde maatschappelijke waarden springen,’ suggereert Ilham. ‘Ik heb geen idee hoe deze maatschappij zich gaat ontwikkelen, maar van de huidige soort politici als volksvertegenwoordigers, moeten we het zeker niet hebben.’

 

 

https://www.volkskrant.nl/economie/erfbelasting-is-helemaal-niet-doodzonde-en-past-bij-het-liberale-idee-van-gelijke-startkansen-~bf56a45b/

Philip de Witt Wijnen, NRC  16 september 2016

Het huidige belastingstelsel heeft volgens de auteurs [ Leo Stevens en Arjan Lejour] immers „in hoge mate ingeboet op haar geloofwaardigheid”, waarschuwt Stevens (71). Daar moet het volgende kabinet na de Tweede-Kamerverkiezingen van maart wat aan doen. „Op diverse punten is fiscaal herstelbeleid dringend nodig”, schrijft hij in het voorwoord van het boek: Geloofwaardig belastingheffen.

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/48540/WFR.Blauwdrukvoorbelastinghervorming-CaminadaStevens2017-TOTAAL.pdf?sequence=1

 

Laura van Baars:  Europa bedreigt pensioenen  – Trouw, 31 maart 2012

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Zijn de VVD’ers Fredje en Ivo al die tijd misschien dan toch misverstaan?

‘Stel dat de VVD’ers Ivo Teeven en Fredje Opstelten verkeerd zijn beoordeeld door de publieke opinie? Dat het volkshelden zijn, die in plaats van ontslagen en publiekelijk aan de kaak gesteld, op het schild geheven hadden moeten worden? Dat zou toch verschrikkelijk zijn?’ Willemijn kijkt onthutst. ‘Ja, daar raak ik echt onthutst van hoor.’

‘Jij lijkt de Tweede Kamer wel,’ zegt Taco spottend, ‘die pipo’s daar zijn ook doorlopend onthutst, of verbijsterd of geschokt. Daar vangen ze per plucheklevende kaasstolper zo’n 100.000 euri per jaar per kaasstolper voor. Om voltijds verbijsterd, onthutst, geschokt, verbolgen en nog meer van die potsierlijke prietpraat te verbeelden. Ze hebben tenslotte een uitdagende risicovolle baan met zeer afwisselende gemoedstoestanden. Alles ten dienste van het Vaderland.’

‘10.000 Euro per maand, plus de toeslagen natuurlijk nog! Vandaar dat ze structureel onthutst zijn,’ zegt Semanur, ‘waar zouden ze zulke bedragen anders kunnen scoren? Iedere maand als ze op hun girorekening koekeloeren, raken ze integraal ontwricht van al die nullen voor de komma. Wie zou dat niet zijn, behalve Bill Gates en Warren Buffett misschien. Die zijn er allengs aan gewend geraakt. Die zien dagelijks zo veel nullen om zich heen, dat ze een natuurlijke resistentie tegen nullen hebben opgebouwd. Vandaar dat ze niet in Washington willen wonen, in de buurt van de Amerikaanse kaasstolp op Capitol Hill. That smoking Building on the Hill, zoals Ronald Reagan placht te zeggen, maar van diens hersens bleek na autopsie niet veel over. Net een ondervoede erwt, zo minuscuul klein.’

‘Niemand weet hoe groot Reagans hersens vóór die autopsie waren,’ zegt Taco, ‘ik gok op niet overdreven groot. Bij Donald Trump: idem dito. Vandaar dat bij Trump het woord “yúúúúge” voor in de mond bestorven ligt. En zijn Trump towers en andere buildings natuurlijk. De man moet toch met iets groot zijn. Het is tenslotte Amerika en daar is alles King Oversized – op enkele dingetjes na dan.’

‘Gôh, als die permanente staat van onthutsing maar niet nadelig is voor hun gezondheid,’ zegt Willemijn, die nu zegt geschokt te ogen. ‘Dan zouden ze als parlementariërs een extra gevaren-toelage op die 100.000 euro per jaar meer dan eerlijk verdienen. Het lijkt op roken, daar schijn je ook eerder dood van te kunnen gaan. Vanwege de longkanker. Denk aan burgemeester Eberhard van der Laan en voetballer Johan Cruyff. Triest vind ik dat. Wij maken ons druk over gestresste varkens, maar Kamerleden die gestressed zijn, daar wordt niet over gerept. Dan kun je maar beter varken zijn.’

‘Ik pleit hier voor de paradoxale interventie: geef Kamerleden in hun eigen belang juist veel minder geld,’ zegt Taco, ‘nog beter: laat ze stevig betalen voor het voorrecht zich Volksvertegenwoordiger te mogen noemen. Misschien krijgen we dan eindelijk gezonde kwaliteit onder die bedompte Haagse kaasstolp. Trouwens, varkens krijgen van de stress een krul in de staart en bij Kamerleden heb ik dat verschijnsel nog nooit waargenomen, dus met die stress zal het heus wel loslopen.’

‘Alleen scharrelvarkens lopen volgens mij los,’ zegt Willemijn met grote onschuldige ogen. ‘Kamerleden zitten meestal opgehokt. Je moet al die leugens over scharrelende Kamerleden annex hun scharrelpartners, met een korreltje zout nemen, denk ik. Het is trouwens bijna Kerst en het Grote Verhaal verhaalt niet over een varkensstal. Ze waren daar immers met joodse mensen bij elkaar. Varkens zijn er haram en niet halal of koosjer en Kamerleden zijn koosjer. Toch?’

‘O ja, vooral Opstelten en Teeven,’ smaalt Taco, ‘zo koosjer als roze pasgewassen biggetjes.’

‘En varkens hebben bestuurlijk talent, ‘ zegt Willemijn, ‘anders zou George Orwell het varken Napoleon … ach laat ook maar. Het wordt al gauw een zwijnenstal.’

‘Dat bedoel ik,’ bromt Taco.

‘Zeg, moeten we geen referendum organiseren ten behoeve van de Kamerleden, vanwege die extra stress-toeslag?’ oppert Semanur. ‘Maar dat willen die Haagse parlementariërs natuurlijk zelf niet, die willen vast niet nóg meer geld, want ze vinden dat ze al veel te veel geld krijgen, en daarom blokkeren ze alle pogingen om referenda mogelijk te maken. Nou snap ik het gekrakeel rond die referendum-intrekkingswet plotseling. Die Haagse knuffeldieren willen keihard en tegen een karig loon voor het Algemeen Belang peigeren en sloven.
Maar hoe kom jij, Willemijn, bij de meneren Ivo Teeven en Fred Opstelten? Waarom zouden die als volkshelden gevierd moeten worden? Opstelten is al tot VVD-erelid geslagen, meteen met meneer Hennie Keizer, van de crematoria, meen ik me te herinneren. Ze zullen volgens de VVD van Rutte wel nuttige impulsen voor de nationale economie hebben bekokstoofd, of zie ik dat verkeerd?’

‘Ja ja, die crematoriumkoning Hennie Keizer die rookt natuurlijk ook in het Algemeen Belang,’ zegt Willemijn, ‘via zijn econeutrale verbrandingsoven-keten-met-subsidie-uit-het-Eurofonds waarschijnlijk, maar daar gaat het bij Opstelteeven niet om. Die hebben maandenlang met hun neus boven de weedplantages lopen snuiven, en daar krimpen je hersens van. Zo hoorde ik tenminste onlangs in de kroeg. Van een aangeschoten psychiater. Die beweerde dat psychiaters daarom wel shrinks genoemd worden, omdat ze met misvormde en uit het lood geslagen breinen te maken krijgen, maar ze was behoorlijk aangeschoten hoor.’

‘Zo, zo,’ zegt Taco, ‘ik ken een psychiater die beweert dat zij hersens doet krimpen om de eigenaars daarvan weer een beetje normaal te laten functioneren. Haar patiënten denken veel te veel, zegt zij. Veel hersenoppervlakte en -inhoud. Hoog- tot extreem hoogopgeleid, met een sadistisch super-ego, geloof ik. Bij Opstelten en Teeven zou ze dan heel snel met krimpen klaar zijn, vermoed ik, want daar valt niet veel meer te krimpen aan hersens. Maar dat komt dan dus vanwege dat beroepshalve opsnuiven van weeddampen? Rare gedachte hoor. Daar zou ik ernstig aan moeten wennen.’

‘Maar tja, ik vond het zó vreemd, dat uitgerekend de Minister van Rechtvaardigheid, Veiligheid en Gerechtigheid en zijn Staatssecretaris een loopje met het Recht en de Waarheidsvinding zouden nemen,’ zegt Willemijn, nu geschokt. ‘Daar moet meer achter zitten, dacht ik. Want zelfs VVD’ers zouden zoiets toch niet bij volle verstand en volledig toerekeningsvatbaar doen!? Tenzij er iets met hun brein is. Nu gaat Fredje Teeven anderhalve dag per week op de methadon bus en Ivo Opstelten heeft zich opgeworpen als patrouilleleider van de Stadswacht in zijn buurt, dus die jongens zijn echt niet te beroerd om zich in te zetten voor het Nut van het Algemeen hoor.’

‘Gelukkig maar dat het SCP heeft besloten om het Publieke Debat te resetten,’ zegt Taco opgelucht, ’dat lees ik tenminste in het redactionele commentaar van de NRC, vandaag op de site. Luister maar: “Het huidige beeld van Nederland als slagveld van een cultuuroorlog tussen vreemdelingvijandige nationalisten en hedonistische kosmopolieten, is volgens de redenering van het SCP niet meer dan dat: een beeld. Gebruikt in een publiek debat met een vaak pessimistische grondtoon, tussen boze burgers die bang zijn cultureel ten onder te gaan in een vloedgolf van vreemdelingen. Meer specifiek: van moslims.
Zie het regeerakkoord van Rutte III: terughoudend ten aanzien van Europa, harde taal over asielpolitiek en veel patriottische schijnbewegingen rond vlag en volkslied. Iedereen die het waagt te twijfelen aan die claustrofobische versie van de status quo is van de elite en zeker geen „normale Nederlander”.”
Nou moe, lusjenogpeultjes?’

‘Kijk jij nou verbijsterd, geschokt of onthutst?’ vraagt Semanur bezorgd, terwijl ze een thermometer uit het medicijnkastje haalt.

‘Zou het kunnen dat de NRC een beetje ironisch is?’ vraagt Willemijn bedeesd, ‘ik bedoel: de volgende zin luidt: “In dat klimaat komt nu het SCP met de ijskoude vaststelling dat „men over immigranten nu iets positiever is dan aan het begin van de jaren negentig”. Destijds vond 49 procent van de mensen dat er te veel buitenlanders in Nederland woonden, nu vindt 31 procent dat.”

Het gaat om die “ijskoude vaststelling,” dat schrijf je toch niet als je vindt dat de vaststelling volgens jou terecht of correct is.’

‘De NRC kan heel vilein zijn hoor, ‘zegt Semanur, ‘want waarom schrijft de redactie “ijskoud” terwijl intussen iedereen weet dat het klimaat alleen maar warmer wordt. Er groeien bananenbomen bij mijn buren in de tuin. En een heuse bamboestoel. Subtropisch dus. In dit subtropische klimaat vindt het SCP ijskoud …?  Dit is subcutane satire, als je mij vraagt.’

‘Natuurlijk is de NRC ironisch,’ zegt Taco, ‘zelfs nauw verholen sarcastisch. Zeker als je het slot leest: “De toon van het debat is vergeleken met 1990 verscherpt, aangewakkerd door het sindsdien breed beschikbaar gekomen internet. Bovendien tekent zich een verscherping af van de kloof in de samenleving. Die kloof is ook een oude bekende van 25 jaar geleden. Daarbij horen ontwikkelingen die wel degelijk zorgwekkend zijn: terwijl veel mensen leven in voorspoed, is de armoede toegenomen, de toegang tot (hoger) onderwijs en dus de kans op maatschappelijke stijging is verslechterd. De bevolking wordt niet alleen ouder maar vooral ook zieker, terwijl de zorg afneemt en mantelzorg een idee-fixe is. Hoog tijd dus voor burgers en beleidsmakers om de feiten in 2018 weer met een koel oog te bezien.” De toevoeging van “weer” bijvoorbeeld. Hoezo “weer met een koel oog bezien”? hebben ze/we al die tijd soms met koortsogen naar de werkelijkheid gekeken?’

Willemijn vindt dat die toegenomen kloof tussen arm en rijk en tussen kansarmen en kansrijken bewijzen zijn van het enorme succes van het neoliberale beleid van Rutte I, II en nu dus Rutte III.’Hoe groter die kloven, hoe succesvoller het neoliberale VVD-beleid. Neen, we moeten onze handjes dichtknijpen. Er is alleen maar goed nieuws!’

‘Je hebt gelijk,’ zegt Taco met een zucht, ‘waarom zouden al die politieke pipo’s anders neoliberaal beleid uitrollen. Kijk maar naar de PvdA en nu de SPD van Schulz in Duitsland, die naar een GroKo met de neoliberale Union van Merkel en trawanten op weg is. Een witte Kerst en geprolongeerd verhevigd neoliberaal beleid. Hallelujaaaaa! Het gaat opwaarts met de wereld.’

‘Zet de verwarming maar wat lager,’ suggereert Willemijn, ‘de aarde warmt ons vanzelf wel op.’

‘Ik zal de thermometer toch maar paraat houden,’ zegt Semanur, ‘ingeval de koortsachtigheid verder toe dreigt te nemen. Opmerkelijk hoor dat SCP-rapport. Veel humor ook bij de luitjes. Wanneer een deel van burgers rijker wordt – steeds vaker zonder daar nog voor te hoeven werken – dan komt de rest er automatisch bekaaid vanaf. Dat is een logische en evidente zaak en veroorzaakt stress bij al die ploeterende medelanders, die steeds harder moeten lopen om op dezelfde sport van maatschappelijke ladder te kunnen blijven balanceren. Dat zijn halsbrekende capriolen en precaire toeren en daarom heten ze ook het precariaat.’

‘Precies, precair, dat komt uit het Frans,’ weet Willemijn, ‘daar had je toen le tiers état met de abbé Emmanuel de Sieyès en zo – nu zijn er Emmanual Macron en Marianne le Pen – en wij hebben het polder-precariaat. Dat klinkt net zo chique hoor, vind ik. Meneer Rutte en mevrouw Edith Schippers riepen toch ook steeds dat het Nederlandse polder-precariaat cakejes moest eten?’

‘Dat roepen ze nog steeds,’ meldt Taco grimmig, ‘daar zijn het neoliberalen voor.’

Semanur: ‘Enne, niet alleen is de toegang tot onderwijs verslechterd, maar de kwaliteit van dat moelijker toegankelijker onderwijs evenzeer. Het is dubbelop. Dus wat nou: vertrouwen in de toekomst? Al die als feel good geframede nieuwsitems, daar taalt toch geen gezonde hond meer naar. Nepnieuws met een strik. Zijn jullie akkoord met erwtensoep waar de roerspaan rechtop in blijft staan? Het spek is in een mum ontdooid en Faisal heeft de vaat van twee dagen voorbeeldig weggewerkt.’

‘Wat ik nog met nadruk wil stellen,’ zegt Taco: ‘géén truffels in welke vorm of gedaante dan ook met de kerst, want dat lokt alleen maar varkens!’

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,