RSS

Tag Archives: godsdienst

Stemt Frankrijks zwijgende meerderheid maar op François Fillon, bij gebrek aan een alternatief?

 

paus-penitentie-pedofilie

 

‘Als Michel Houellebecq gelijk krijgt, wordt François Fillon de volgende Franse president,’ zegt Willemijn, ‘zo staat het althans in Houellebecqs roman: “Onderworpen” (Soumission). Net zoals al die anonieme Fransen in Houellebecqs roman op Mohammed ben Abbes stemmen, zo stemt de zwijgende meerderheid in Frankrijk nu op François Fillon.’

‘Het principe klopt als een bus,’ merkt Ilham grinnikend op, ‘alleen heeft buitenstaander Fillon bij Houellebecq de Arabische naam Mohammed ben Abbes en is hij van Tunesische komaf. Zo maakt Houellebecq het verteltechnisch onwaarschijnlijk dat Fransen op hem stemmen, zoals in de roman gebeurt. Dat is het knappe van de satiricus Houellebecq: hij zet iedereen op het verkeerde been. Wie gelooft er nou dat een moslim president van Frankrijk kan worden? Hoe goed ingeburgerd en hoogopgeleid ook?! Lees bladzijde 85 – 86 van de roman maar. Wie had de conservatieve katholieke François Fillon een kans gegeven? Frankrijk is toch het land van de verlichte laïcité? Godsdienstneutraal en multiculti loving?’ ’

‘Voor het snobistische Franse establishment wel,’ zegt Semanur gnuivend, ‘volgens dat beeld afficheren ze zichzelf graag. Maar intussen is de Franse onderbuik waarschijnlijk groter dan de buik van Gargantua! Hoe het zij: de zwijgende meerderheid laat zijn stem op deze manier horen.’

‘Een Tunesische Fransman die met Franse stemmen tot president wordt gekozen,’ zegt Willemijn,’ net zoals de katholieke Fillon stemmen van links, van de zogenaamde laïcité en misschien ook van moslims moet hebben gekregen. Wie van de establishment deskundologen kan dit duiden? Wie van de MSM (mainstream media) kan deze complexiteit analyseren en presenteren? Dat kan alleen een romancier als Houellebecq verbeelden.’

‘Niemand in de roman denkt dat Moh. ben Abbes kan winnen,’ beaamt Semanur, ‘net zoals niemand geloofde dat Fillon zou kunnen winnen van Juppé of Sarkozy. Dat maakt het vertelframe dat Houellebecq hanteert voor mij zo smakelijk satirisch. Hij steekt het racisme en de xenofobie er terloops en onderhuids in. Showing in plaats van telling.
Ik ben benieuwd of Houellebecq ook gelijk krijgt met zijn voorspelling dat de volksraadpleging (wij noemen dat voorlopig maar: referendum) aan terrein gaat winnen, zie bladzijde 124. Dat móet haast wel, want deze vorm van pseudo-representatieve democratie kan niet blijven voortbestaan. Wij vertrouwen wereldwijd, maar zeker Europa-breed, de beroepspolitici steeds minder. Er moet een correctie-instrument worden ingevoerd: het referendum als politiek tussenrapport, dat de carrièrepolitici bij de les houdt.’

‘Maar dan wel een ècht referendum, zoals ze dat in Zwitserland al heel lang doen,’ merkt Willemijn op, ‘en niet zoiets zoals vandaag 30 november 2016 in Rotterdam over het volk wordt uitgestort inzake de “Woonvisie” van het stadsbestuur. Dat is opnieuw een karikatuur van het democratisch instrument dat het referendum kan zijn. Dat werkt alleen maar averechts en maakt de burger nog meer kopschuw jegens de politici.’

‘Ho, wacht even!’ roept Ilham, ‘wat Fillon aangaat en nogmaals voor de duidelijkheid: niemand van de establishment deskundologen kon zich voorstellen dat hij kans maakte. Bij Donald Trump gebeurde hetzelfde. Lees wat verteller François in “Onderworpen” op bladzijde 92 zegt over de kloof tussen de establishment-opiniemakers en het klootjesvolk: “Dat de politieke geschiedenis een rol kon spelen in mijn eigen leven bleef me van mijn stuk brengen en me een beetje tegen de borst stuiten. Maar ik besefte heel goed, al jaren zelfs, dat de groeiende kloof en inmiddels zelfs diepe afgrond tussen de bevolking en degenen die spraken in haar naam, politici en journalisten, onherroepelijk tot iets chaotisch, heftigs en onvoorspelbaars moest leiden.” Daarom dat alle duidingen van de gevestigde deskundologen keer op keer zo onzinnig blijken te zijn. Daarom ook dat wij naarstig op zoek gaan naar verklarende verhalen die voor ons aannemelijk kunnen maken wat er gebeurt.’

‘Waar wordt de werkelijkheid beter uit de doeken gedaan dan in een goede roman,’ zegt Willemijn. ‘In het begin vond ik het knap moeilijk om “Onderworpen” te lezen vanuit het interpretatiekader dat onze mentors aanreiken. Mijn vooroordelen speelden me parten. Maar toen ik eenmaal over die barrière was, vielen de pennen in de gaatjes. Net als Ben Abbes is Fillon een onopvallende persoonlijkheid, die ergens voor stáát. Daar gaat het de gewone man tegenwoordig om: stá als politicus ergens voor en hou op met als windvaan met alle winden mee te waaien en het volk naar de mond praten, alleen om zetels binnen te halen. Ik hoef het als Fransman niet eens te zijn met alles waar Fillon voor staat, zegt Emile, maar het feit dat hij tenminste érgens voor staat, is op zich al een hele verademing.’

Ilham: ‘François Fillon wordt door de media “Mr. Nobody” genoemd. Een geuzennaam in de hedendaagse politieke mallemolen. Zo’n etiket vanwege de media opgeplakt krijgen, wekt vertrouwen. Blijkbaar is Fillon een normaal mens, iemand die niet permanent in de schijnwerpers van de media staat te tandakken. Fillon heeft geen affaires met vrouwen, ex-echtgenotes of minnaressen en dát zijn de dingen waar de journalisten van tegenwoordig van leven. Triest en treurig! Bij Fillon moeten ze de inhoud duiden en dat betekent echt werken. Ik kijk vol verwachting uit naar wat deze Mr Nobody zal doen!’

HEAR! HEAR!

‘De UMP heeft volgens Emile en Leandra zelfs de nieuwe naam Les Républicains ontleend aan Houellebecq,’ zegt Semanur, ’lees onder andere op bladzijde 114 en 118 in “Onderworpen.” De Franse politici van rechts hebben Houellebecq volgens hen goed gelezen, net zoals de Engelse Tudor koning Hendrik VIII Machiavelli goed had gelezen, begrepen en succesvol in praktijk bracht. Houellebecq voelt de maatschappelijke sfeer in Frankrijk haarfijn aan en hij verbeeldt dat meesterlijk in een roman met profetische allure. Intussen blijven de establishment pipo’s in de mainstream media (MSM)  routinematig hun sleetse duidingen spuien. Vreemd toch, want ze verklaren er voor mij niks en niemendal mee. Ze vervelen me alleen, ze bevangen me met ennui.’

‘Fillon en Juppé komen trouwens niet in “Onderworpen” voor, “ merkt Willemijn op, ‘Sarkozy, Hollande en Le Pen wel, net als vele andere Franse politici. Ik heb vooral genoten van de visie en de analyse die Alain Tanneur, van de geheime dienst DGSI, ten beste geeft op bladzijde 110 – 128. Volgens mij helemaal to the point en zinderend actueel.  Die gedachte van verteller François op bladzijde 125 over Tanneur, die niet meer stemt, omdat hij te veel weet van hetgeen zich achter de façades afspeelt: “Week van de geur van de drank vroeg ik me af, kijkend naar de glanzende schedel van de voormalige spion in zijn geruite Schotse jasje, wat hij er zelf, persoonlijk nu eigenlijk van vond. Wat kan iemand vinden die zijn hele leven in dienst heeft gesteld van naspeuringen naar wat zich achter de schermen afspeelt? Waarschijnlijk niets, en ik stelde me zo voor dat hij niet stemde; hij wist te veel.” Mijn idee: hoe scherper je de politici volgt, hoe minder zin je krijgt om nog te gaan stemmen.’

Ilham: ‘Wat vinden jullie van Robert Rediger als verpersoonlijking van het thema integratie en assimilatie? Bladzijde 189 – 2015 en daarna bladzijde 210 – 219. Rediger is een Franssprekende Waal – Belgen bestaan immers niet – die tot Fransman is genaturaliseerd en die zich daarna moeiteloos tot de islam bekeert. Hij switcht dus twee keer van identiteit. Om te smullen hoe Houellebecq het allemaal in vertellagen verpakt. De Franse werkelijkheid kan zich gewoon niet anders gedragen dan het script van Houellebecq voorschrijft.’

Willemijn: ‘Robert Rediger is in mijn lezing een opportunistische snob, zoals er intussen vele in onze academische biotoop rondwaren. Het zijn de holle en nietszeggende lieden die ons van binnenuit eroderen en ondermijnen. Ben Abbes neemt na zijn overwinning meteen het Franse onderwijs over. Natuurlijk. Hij beseft het belang van degelijk onderwijs. Net zoals de salafisten dat beseffen, en de scholen van de Turk Gülen. Alleen wij, in het Westen, kiezen politici die ons onderwijs naar de gallemiezen helpen, met hun eeuwige amateuristische geknutsel en gefröbel omwille van de persoonlijke publiciteit en foto apps. Net als in Nederland is in het Frankrijk van “Onderworpen” het onderwijs bijna altijd in handen van de linkse politiek geweest. De barre vruchten van dat bestieren van ons onderwijs door links, plukken we nu.’

‘Als François Fillon geen grote bokken schiet, dan wordt hij president, zegt Semanur met stelligheid. ‘Fillon is geen racistische nationalistische xenofoob, maar een katholieke Fransman. Hij is geen homofoob, maar voor onderscheid, discriminatie, tussen de seksen. Hij is voor Europa, maar niet ten koste van Frankrijks autonomie. Hij is voor open grenzen en vrijhandel, maar dat wil niet zeggen dat Europa geen buitengrenzen moet handhaven. Hij is niet tegen de NAVO, maar dat betekent niet dat de NATO tegen Rusland moet worden ingezet. En zo kun je een hele ris zaken opnoemen die ook mij alleszins redelijk voorkomen. We zullen het zien. In ieder geval zet niemand van ons een cent op Frans links. Hollande, Valls en hun kornuiten hebben het net als links overal in Europa, compleet laten afweten. Het zijn politiek vormloze, amorfe, blubberpuddingen.’

‘Discrimineren, onderscheid aanbrengen, dat is wat Fillon doet,’ zegt Ilham, ‘betekenis ontstaat bij de gratie van onderscheid. Francois Fillon biedt de mogelijkheid tot digitaal onderscheiden: je bent man of vrouw, katholiek of moslim, Fransman of niet. Het gaat om het weer duidelijk kunnen discrimineren. Wat is binnen en eigen en wat hoort bij buiten en is vreemd. Dat hoeft geen racisme of xenofobie te betekenen, maar het verschaft zekerheid, omdat je je kunt oriënteren.’

Semanur: ‘Daarnaast presenteert Fillon zijn overtuigingen en standpunten vriendelijk en wordt hij nooit schuimbekkend rabiaat. Ook wat persoonlijkheid en presentatie betreft, lijkt het romanpersonage Mohammed ben Abbes veel op Francois Fillon. Dus Houellebecq schreef een realistische roman, die zich momenteel aan het verwerkelijken lijkt te zijn. Dat vind ik razend knap.”

‘Dat is waarschijnlijk allemaal waar,’ zegt Willemijn, ‘maar ik vind dat Houellebecq vooral de labbekakkigheid van de Franse intelligentsia, de ruggegraatloosheid van het Franse establishment, schitterend verbeeldt met het neerzetten van de verteller François. Dat personage staat voor de lamlendige hedonist, de smulpaap en veelvraat – ook seksueel een allesetende veeleter – die alleen in het geweer komt wanneer zijn comfort zone wordt bedreigd. Francois is de “laatste mens”, het kuddedier, à la Friedrich Nietzsche. Overigens zet ook ik geen sou op links.’

 

Michel Houellebecq (2015): Onderworpen / Amsterdam: Arbeiderspers / vertaald uit het Frans door Martin de Haan / ISBN: 978 90 295 3861 9

 

houllebecq-soluto

 

 

nelpuntnl.nl

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Hoe dekken leden van het Nederlandse politiek-bestuurlijke establishment zich in tegen gevolgen van hun beleid?

 

if-you-cant-beat-them

‘Onze pensioenleeftijd gaat gestaag omhoog, onze pensioenpotten verdampen en onze pensioenen worden gekort en onze AOW-leeftijd gaat gestaag omhoog’ zegt Taecke, ’dan is het toch heel begrijpelijk dat degenen die zich daartegen kunnen indekken dat ook doen?’

‘Ook als ze daartoe de rest van ons bestelen?’ vraagt Semanur.

‘Het gebeurt grotendeels legaal,’ antwoordt Taecke, ‘dus kun je moeilijk van bestelen spreken.’

Marieke begrijpt dat Taecke het nu heeft over het gesjoemel van de ‘Noorse Broeders’ / ‘de Christelijke Gemeenschap Nederland’ (CGN). ‘Daar werken Nederlandse rijksambtenaren aan mee, die met name worden genoemd in de NRC-artikelen van Joep Dohhmen. Onder anderen ene Jan Rengers, een senior medewerker van de auditdienst van het ministerie van Financiën en ene Bert Kobes, de coördinator Melddesk Datalekken van de Belastingdienst. Zijn deze heren nog steeds in overheidsdienst? Zo ja, dan doen ze blijkbaar niets onwettigs en kan meneer Dohmen een aanklacht wegens laster en smaad tegemoet zien. Ook een oud-FIOD ambtenaar blijkt voor de Noren te werken. Waarom ook niet, want tegenwoordig verhuur je je aan de meest-biedende. Dat is het wonderschone van de publiek-private samenwerking: het doet ethische grenzen vervagen en laat normatieve kaders verdampen. Anything goes as long as it pays.’

‘Toch frappant dat het in korte tijd wéér over de Belastingdienst gaat,’  zegt Taecke. ‘Net kwam VVD’er Eric Wiebes en zijn gulle generaal Hans Leijtens in het nieuws vanwege riante afvloeiingsregelingen van ambtenaren van de Belastingdienst en nu blijken ambtenaren van de Belastingdienst bij deze Noorse Broeders betrokken als adviseurs en handlangers bij belastingontduiking. Als ik aan iemand als Leo Stevens denk, weet ik niet of ik moet huilen of schaterlachen!’

kamagurka-_uw-geld

‘O ja,’ herinnert Marieke zich, ‘Stevens pleitte voor een geloofwaardig belastingstelsel, maar deze jongens zijn Stevens lichtjaren vooruit wat betreft het ondermijnen van de geloofwaardigheid van onze Belastingdienst! We leven op andere planeten. Stevens is van de oude stempel en heeft het over officiële wetten en regels die onrechtvaardig uitwerken, over gewetensvol handelen, terwijl deze jongens de kantjes van ons maatschappelijk systeem er openlijk af lopen.’

Semanur vat samen waar het om gaat: ‘Degenen die weten hoe ze de neoliberale deregulering in naam van de marktwerking kunnen misbruiken en/of omzeilen, en die in de posities verkeren waarin ze dat kunnen, doen dat ongeremd en de rest staat er bij en kijkt ernaar.
Nu zijn de Noorse broeders in het nieuws. Daar wordt het principe van ANBI misbruikt (oneigenlijk gebruikt) in combinatie met vermogen stallen in belastingparadijzen (Cyprus). Bij de belastingdienst wordt een vertrekregeling voor 700 miljoen euro wettig misbruikt, bij de politie mag een OR voor 1,8 miljoen feest vieren en dan kijken de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer de andere kant op, want die hebben bergen boter op het hoofd en doen als het even kan hetzelfde via wachtgeldregelingen. Over de belastingparadijzen was even commotie – de Panama-papers – maar iedereen wist dat er niets aan gedaan zou worden en nu hoor je daar niks meer over.’

‘Je hebt gelijk,’ zegt Marieke, ‘er was ooit een tijd dat bijvoorbeeld een parlementaire enquête nog iets groots was. Nu haalt de burger er zijn schouders over op. Het zal wel. De hoge dames en heren stelen zichzelf rijk en wij kunnen er toch niks tegen doen. De tweedeling tussen degenen die legaal kunnen plunderen en de rest, is inmiddels fundamenteel. Het maakt niet uit waar het gebeurt, en wie het doen, het principe is hetzelfde. Die het dichtst bij het vuur zitten, warmen zichzelf het allerbeste. En die muur wordt steeds dikker, zodat degenen op de achterste rijen er steeds meer bij inschieten. Dan gooien de nobo’s de pensioenleeftijd maar omhoog en korten ze op pensioenbetalingen. ’

‘Nobo’s vond ik een goeie,’ zegt Semanur grinnikend: ‘bobo’s die in feite nobodies zijn. De eeuwig naar geld en status hongerende geesten en spoken die in ons midden verkeren.’

‘Precies,’ zegt Taecke, ‘of het nu CEO’s van verzelfstandigde woningcorporaties zijn die de grote meneer uithangen met publieke gelden, of politici en ambtenaren, zoals in het geval Wiebes – Leijtens en de politiebaas Bouman, of CEO’s van sekten als de Noorse broeders, het principe is onveranderd: de roofdieren vergrijpen zich ongestraft aan de prooidieren, want ze doen dat vreemd genoeg binnen wettelijke kaders. Kijk naar die vertrekregelingen van Eric Wiebes. Wat moet ik daar nou mee? Wiebes zegt sorry en daarmee is de kous af. De miljoenen blijven weg, wettelijk verdampt.’

Semanur: ‘Eigenlijk vreemd dat de Scientology kerk nog geen proces tegen de Noorse broeders heeft aangespannen wegens plagiaat en diefstal van een idee. De Noorse broeders hanteren namelijk precies dezelfde methode, vanuit dezelfde formule, als Scientology en – en daar heeft ook niemand het over – de IS. Al deze clubs verkopen een gevoel van “erbij horen en ertoe doen”. De IS gebruikt goedgelovigen als kanonnenvlees in een jihad waarvan vooral de top profiteert (materieel en immaterieel) en hetzelfde doen de Scientology-pipo’s en de Noorse broeders.

ernstig-bedrog-boek_water

Godsdienst is nog altijd iets waarmee je de meeste mensen kunt lijmen en lubben. Per cultuur en per geloof is er een format voorhanden. Hard werken en in het zweet uws aanschijns uw opdrachtgevers rijk maken bij de gristenen en sneuvelen in een jihad bij de verdwaasde moslims. De schaapachtige volgelingen offeren zichzelf op en voelen zich daardoor deel van iets groters, hogers en nobelers.’

‘Die managers van het Derde Rijk deden het erg knap,’ zegt Taecke, ‘die hadden er een heel circus omheen gebouwd. Compleet met operette uniformen, ijzeren kruizen, medailles in soorten maten, je kon zo gek niet verzinnen of ze hadden het tot op het bot uitgebaat. Sneuvelen voor het vaderland was voor velen het summum. En ziet waartoe ze de massa’s konden brengen. Huiveringwekkend, maar het kan morgen zo maar opnieuw gebeuren.’

‘Tja, bankdirecteuren die weten dat ze toch worden gered met belastinggeld, stelen zichzelf ook rijk,’ zegt Marieke. ‘Ik zie geen principieel verschil tussen de Noorse broeders, Scientology, het duo Wiebes-Leijtens en korpschef Bouman. Allen misbruiken wettelijke regels en kaders door er oneigenlijk gebruik van te maken. Daar kun je glad over babbelen, maar het is en blijft diefstal. Over zo’n generaal Leijtens zul je niks meer horen. Die man valt zoals te doen gebruikelijk gewoon omhoog en de volgende staat al in de coulissen om op een andere plek dezelfde ladenlichterij te bedrijven en haar slag te slaan.’

Taecke: ‘PvdA-mevrouw Evelien Herfkens, bijvoorbeeld, die is ook iedereen al lang vergeten. Die leeft royaal ergens in New York van een vet salaris-wachtgeld of zoiets en van VVD-mevrouw Neelie Kroes weet niemand meer wat ze allemaal voor onoorbaars heeft uitgespookt. En dan zijn dit er nog maar de enkelingen die me te binnen schieten. Zou je de hele mikmak uitkammen, dan zou je op miljarden structureel gestolen geld uitkomen. Al die dik betaalde baasjes en mevrouwen van die prestigieuze pseudogeprivatiseerde instellingen, waarvan niemand precies weet wat ze eigenlijk doen en voortbrengen. Zo eroderen ze systematisch de laatste restjes vertrouwen die de brave burger eventueel nog heeft in de democratische rechtsstaat. Ach wat, we weten inmiddels niet beter.’

geschiedenis-van-de-godsdienst

‘Het maakt het nog beroerder, omdat dit slag lieden zich niet alleen onttrekken aan beleid en wettelijke kaders die ze vaak zelf in elkaar hebben helpen steken,’ zegt Semanur, ‘maar met en door het zich onttrekken berokkenen ze naast financiële ook nog eens mentale en morele schade. Ze rauzen er dus dubbel op los. Maar Taecke heeft gelijk: de meesten van ons talen er niet meer naar.’

‘Daarom dat Zwarte Piet en de nominale allochtoon maar van stal worden gehaald,’ zegt Taecke, ‘dan kan de meute zich daar druk over maken. Dat haalt namelijk net zo weinig uit als je opwinden over legale roof en wettelijk gedekte plunder door de Nobo’s. Als je maar enigszins in de gelegenheid bent, dan zorg je dat je zo snel als mogelijk aan de kant van de rovers en uitbuiters komt te staan. Dat is vandaag de dag het devies.’

‘Ook bizar, vinden jullie niet?’ vraagt Marieke, ‘er staan drie keer lappen van artikelen over een frauduleuze godsdienstige sekte in de NRC en wij lezen het verhaal eigenlijk alleen om te kijken welke formule ze precies hanteren (hier maken ze vooral gebruik van ANBI’s en is het format dat van Scientology) en wie er aan Nobo’s bij zijn betrokken. Voor de rest zal het allemaal wel. Je gaat je niet verdiepen in alle variëteiten van list en bedrog, want dat helpt je toch geen ene steek. Net als bij die schreeuwerige stukken over de Panama papers. Het zal wel. So what?

Bij de enquête over de Bouwfraude keken mijn ouders bijna iedere keer dat het op tv was. De klokkenluider Ad Bos werd nota bene gestraft. Toen hadden ze het wel gehad en hadden ze de zaak echt helemaal door. Nu negeren ze parlementaire enquêtes totaal. Het enige wat ze zeggen is: zonde van het geld, maar er moest zeker weer een stel aan de bak voor een extra zakcentje en gratis reclame met het oog op de carrière.’

chappatte3-wijzen-in-gekkenhuis

Enkele voorbeelden van de verspilling / oneigenlijk gebruik van publiek geld:

Jelle Brandsma: ‘Wegwezen bij de Belastingdienst’ / Trouw 01/06/2016

‘De reorganisatie bij de Belastingdienst loopt uit de hand. Er moeten in zeven jaar 5000 van de 30.000 medewerkers weg en nu hebben zich al 4000 mensen gemeld. De ambtelijke top schat dat dit aantal de komende jaren oploopt naar 8000 en dan blijven er te weinig handen over om het werk te doen. “Dit vraagt om ingrijpen”, zei staatssecretaris Eric Wiebes [VVD] van financiën vandaag tegen de Tweede Kamer.

Van de 30.000 medewerkers bij de Belastingsdienst moeten tot 1 januari 2023 5000 mensen weg. Hoeveel geld iemand meekrijgt is afhankelijk van het aantal dienstjaren en de loonschaal waarin iemand zit. Twee voorbeelden: iemand met 21 dienstjaren en een brutosalaris van 4350 euro per maand krijgt 52.000 euro mee. Een medewerker met 29 dienstjaren en 3200 euro als brutoloon krijgt bij een vrijwillig vertrek 38.000 euro. De opstappremie is maximaal 75.000 euro, behalve voor, volgens de Belastingdienst ‘een hele kleine groep’ mensen met hoge salarissen.’

Marechausseebaas stapt over naar fiscus‘ /  de Telegraaf 28 AUG 2015

‘DEN HAAG – De commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, wordt de nieuwe hoogste baas bij de Belastingdienst. Leijtens volgt daar Peter Veld op, die sinds 2009 directeur-generaal Belastingdienst was.
Leijtens (52) is vrijdag door de ministerraad benoemd, op voorspraak van de ministers Stef Blok (Rijksdienst) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën).’

Onderwijs & Woningcorporaties / vastgoed

ROC-Leiden. De Leidse gemeenteraadsleden gaan de boot in met vastgoedspeculatie en zadelen de Leienaren op met 17 miljoen euro verlies.

Hans Schuurman: Het ROC-debacle kent alleen maar verliezers  /  Leids Nieuwblad do. 22 sept. 2016

LEIDEN – ‘De gemeenteraad debatteerde vorige week over de complete mislukking van het ROC Leiden waarbij zij zelf met onroerendgoedtransacties voor 17 miljoen ‘in ‘t schip’ gingen.

De gemeente kocht indertijd vier (oude) schoollocaties en rekende zich rijk als  projectontwikkelaar. Met de kredietcrisis rond 2008 stortte hun luchtkasteel in. “We hebben ervan geleerd”, zeggen raadsleden dan altijd, maar deze grondtransacties kwamen niet hen maar alle Leidenaren op een verlies van € 17 miljoen te staan. ‘

ROC Leiden debacle kost Leiden 17 miljoen euro’  / NU.nl /  14 september 2016

Tjerk Gualthérie van Weezel: ‘In hoeverre was ABN Amro betrokken bij het Vestia-debacle? Onbeantwoorde vragen na eindrapport parlementaire enquêtecommissie’ / Volkskrant, 1 december 2014

‘De voormalige Vestia-directeur Erik Staal heeft naar nu blijkt de dramatische situatie bij corporatie Vestia voor de eigen commissarissen verzwegen.’  Vastgoed Journaal, 27 maart 2012

 

Woningcorporaties en cruiseschepen: de SS Rotterdam-affaire ‘  / Follow the Money,   6 JUNI 2014

Debacle ss Rotterdam: 230 miljoen’ /  NOS nieuws 21-06-2012

redactie Algemeen Dagblad (05-06-2014), ‘Oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijk van corporatie Woonbron heeft ‘spijt’ van de aankoop van de ss Rotterdam, waardoor zijn organisatie voor bijna 230 miljoen euro de mist inging. Hij bood er vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningincorporaties zijn excuses voor aan.’

Bodegraafse Krant (03-06-2014:  ‘Wethouder Martien Kromwijkdonderdag voor enquêtecommissie Woningcorporaties’

Parlementaire enquête naar de Woningcorporaties (2013 – 2014)

Spoorwegen: Parlementaire enquête Fyra (Fyra-enquête) over de geruchtmakende aanbesteding van die Italiaanse hogesnelheidstrein (2016 – …. ), Follow the Money

 

 

 

 

nelpuntnl.nl

 

 

 
Leave a comment

Posted by on november 6, 2016 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , ,

Niemand vraagt erom geboren te worden. De ‘Voltooid leven wet’: het recht op leven houdt tevens het recht op sterven in

fiji-emancipeert

‘Laten we die “Voltooid leven wet” nog eens aan de hand van twee krantenstukken bespreken en daarbij het NRC-stukje als liberaal beschouwen en het Trouw-artikel als bevindelijk-gristelijk,’ zegt Ilham, terwijl ze beide artikelen erbij pakt. ‘NRC is Thijs Niemantsverdriet (TN) en Trouw is Hans Goslinga (HG). TG probeert het zo neutraal objectief mogelijk te verwoorden, stel ik maar for the sake of the argument, terwijl HG vanuit zijn overtuiging argumenteert.’

‘Dat laatste ben ik met je eens,’ zegt Willemijn, ‘TN stelt vragen die ik af vind doen aan absolute neutraliteit, maar die bestaat niet. Dus okay. Opmerkelijk bij TN vind ik dat hij impliciet stelt dat de bevindelijken (SGP en CU) hebben gecollaboreerd met de neoliberalen op voorwaarde dat die het onderwerp euthanasie niet zouden activeren. Want waar TN schrijft: “ Economisch herstel en hervorming van de verzorgingsstaat waren prioriteit nummer één” lees ik: herverdeling van de Grote Koek ten voordele van de vermogenden (het zogenaamde “economisch herstel”) en afbraak, sloop en rooien van onze solidariteitsmaatschappij (neutraal geformuleerd als: “hervorming van de verzorgingsstaat”).
Dus SGP en CU zijn met D66 medeschuldig aan de onttakeling van Nederland als tamelijk solidair land en het ons werpen in de woestijn van de vrije markt en de wildernis van het neoliberalisme.’

Zorah klapt opgetogen in haar handen: ‘Prachtig gezegd en je maakt zelfs gebruik van de tale Kanaäns met je “werpen in de woestijn en uiterste wildernis”! Aan die sloop en braak hebben Kees van der Staaij (SGP) en destijds Arie Slob (CU) uit volle borst meegedaan. Ze hebben linzensoep aangenomen in ruil voor kroonjuwelen. Met die kroonjuwelen ben ik dan meteen bij het kwekkende kereltje van D66, maar van die kant kun je opportunisme verwáchten. Let wel: veranderingen waren wellicht broodnodig, maar de manier waarop en ten koste van wie die bezuiningingen en het afknijpen gebeurde, dat is een heel ander en een zeer naargeestig verhaal.’

‘Dat zou ik denken,’ zegt Willemijn, ‘het afbreken en slopen van onze zorgzame samenleving werkt niet echt levenslust-bevorderend!’

Ilham: ‘Deze bevindelijken lezen Mattheus 13:12 blijkbaar letterlijk en dus anders dan wij, want wij lezen in de trant van gelijkenissen. Toch?’

Zorah heeft de bijbel erbij gepakt en zegt: ‘Ik vind die taal zo mooi! Luister: “Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.”
Vertalen we dat naar deze zaak: degenen die rijk zijn kunnen in Zwitserland een luxe exit kopen. De sloeber moet of voor de trein springen of het risico lopen dat zij via internet troep koopt en niet doodgaat, terwijl ze wel alle schepen achter zich heeft verbrand. Dát is pas wreed zeg!’

Ilham: ‘Dat is Matth. 13:12 en meteen daarachteraan komt ….. ?’

Zorah leest voor: ‘ “Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en hoorende niet hooren, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jésaja vervuld, die zegt:  …” ‘

‘Ja, ho, stop!’ roept Ilham lachend, ‘het ging om spreken in gelijkenissen, in een soort metaforen. Vanavond mag je het helemaal voorlezen. Ik ken je verknochtheid aan die taal. Die is ook heel mooi, maar we gaan nu verder met het profane.’

 * Vrolijkheid *

‘Lachend zegt Willemijn: ‘Ik verheug me op het voorlezen vanavond, wat Zorah leest ook de dubbele óóós, en ééés en zo. Precies zoals mijn oma het doet! TN stelt dat de kans op een Voltooid leven wet klein is, omdat de gristenfundi’s dwars zullen liggen en hun steun aan regeerders als chantagemiddel zullen (blijven) hanteren en gebruiken, om wat euthanasie betreft – en waarschijnlijk ook abortus en zo – zo veel mogelijk in de Middeleeuwen te blijven.
Zijn uitsmijter vind ik evenmin appetijtelijk: “Eén ding ligt voor de hand: het ‘voltooide leven’ wordt een onderwerp in de verkiezingscampagne.”  Brrr …. Dat wordt niet leuk en voorspelt veel tijdverkwisting. Tijd, die de kaasstolpers zouden moeten benutten om werkelijke politiek te bedenken.’

‘En Hans Goslinga in de Trouw?’ vraagt Ilham.

‘Goslinga heeft het volgens mij over de plicht tot leven,‘ zegt Willemijn, ‘de mens is verplicht zijn leven uit te leven en wel zo lang mogelijk. Denk ik. Wat ik tegenstrijdig in zijn redenering vind is bijvoorbeeld dat hij recht op leven zo eenzijdig definieert, uitsluitend als plicht eigenlijk. Luister: “Het zelfbeschikkingsrecht staat hier voorop en drukt het recht op leven als oerfundament van de democratische beschaving te elfder ure weg.” Ik snap niet waarom het zelfbeschikkingsrecht het recht op leven wegdrukt. Niemand heeft het over leven ontnemen. En een democratische beschaving zou juist óók dat zelfbeschikkingsrecht moeten omvatten.‘

Ilham: ‘Ja, een plicht tot leven. Wat vreemd dat bij mijn weten in deze discussie niemand tot nogtoe heeft opgemerkt dat geen van ons heeft gevráágd om te worden geboren. Mag je dan alsjeblieft als volwassene wel beslissen wanneer je het niet langer leuk vindt in de speeltuin, en je naar huis wilt? Waar dat huis ook moge zijn? Op een nette en niet-gruwelijke manier alsjeblieft?’

‘Inderdaad,’ zegt Willemijn, ‘Hans Goslinga heeft het over mensen die onvrijwillig sterven, maar of die mensen vrijwillig werden geboren is voor hem geen kwestie, dat beschouwt hij als gegeven. Dat getuigt toch van een inherente, cultureel-godsdienstige en ideologisché zelfcensuur.’

‘Dit thema raakt direct aan geboorteplanning en abortus,’ zegt Ilham, ‘en daarover valt nog steeds een heleboel te versjacheren hoor.’

‘Op de keper beschouwd zijn het twee kanten van de medaille,’ vindt Willemijn, ‘het recht om geboren te worden word je min of meer opgelegd want als eicel of zaadcel heb je geen inbreng, en het recht om als volwassen en zelfbewust mens zelf je leven te beeindigen word je onthouden, of tenminste erg moeilijk gemaakt. In zo’n kader de democratie erbij slepen, staat niet zo intelligent, vind ik.’

‘Ik begrijp zijn redenatie over de VVD aan het begin ook niet,’ zegt Zorah, ‘HG ziet wel dat deze neoliberalen niet (meer) in de geest van leven en laten leven opereren, zoals de echte liberalen deden, maar dat staat volgens mij haaks op hun ijveren voor deze wet. Die wet is juist een proeve van het leven en laten leven principe, en dus ook van het laten doodgaan wie daar bij volle verstand en uit eigen wil voor kiest. Een soort liberale blindedarm die overleefde, terwijl de rest ver-evolueerde. Maar: ik houd ook scherp in de gaten dat bij deze VVD’ers het argument van “opgeruimd staat netjes” kan meespelen. Wat ik verdenk de neoliberalen niet van naarstige naastenliefde over te borrelen.’

‘Tja,’ zegt Ilham, ‘wat ik aan HG waardeer is zijn betrokkenheid. Hij ageert vanuit zijn overtuiging en geloof in een god.’

Hear! Hear! *

‘Ik ben het meestal niet met HG eens, maar juist daarom lees ik zijn columns bijna altijd, ‘ gaat Ilham verder. ‘Wat ik ook niet begrijp is zijn Nederlandcentrische opstelling als hij schrijft: “Ethisch gezien is de betekenis volgens Schippers en Van der Steur dat de overheid gehouden is hulp aan gezonde mensen met een doodswens niet alleen toe te staan (door de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding op te heffen), maar ook vorm te geven (door het opleiden van stervenshulpverleners). De bewindslieden gaan niet in op het effect van deze ingrijpende stap op het vertrouwen in een overheid die meehelpt aan zelfdoding van gezonde mensen, en het beeld van Nederland met zo’n cultuur in een wereld waarin nog zoveel mensen onvrijwillig doodgaan.”

Met name dat tweede stuk van zijn redenering: “De bewindslieden gaan niet in op het effect van deze ingrijpende stap op het vertrouwen in een overheid die meehelpt aan zelfdoding van gezonde mensen, en het beeld van Nederland met zo’n cultuur in een wereld waarin nog zoveel mensen onvrijwillig doodgaan.”
Wie boycot Zwitserland? Terwijl dat land niet alleen hulp bij zelfdoding wettelijk toestaat, maar zelfs Exit-instituten heeft ingericht.’

‘En straks Canada,’ zegt Zorah, ‘hoewel die pas aan het begin staan. Daar heb je dat “onvrijwillig doodgaan” dat we hiervoor bespraken. Onvrijwillig geboren worden, komt niet aan de orde. Je kunt moeilijk zeggen: in wereld waarin nog zoveel mensen onvrijwillig worden geboren. Toch? Dat bepaal je eventueel pas naderhand. En dan kúnnen sommigen tot de slotsom komen dat zij hun leven als voltooid wensen te beschouwen.’

‘Godsdienst is en blijft een moeilijk obstakel, vind ik,’ zegt Willemijn, ‘laat ik nauwkeuriger zeggen: de wijze waarop veel mensen met godsdienst omgaan. Ik vind een stervenshulpverlener die je zelf mag kiezen als je dat wenst, helemaal niet erg. Integendeel, dat vind ik juist chique, wanneer dat tenminste een verlicht persoon is en geen funamentalitisch iemand die gaat proberen je van je sterfvoornemen af te brengen. Daarom zeg ik ook: men moet bij volle verstand en wilsbekwaam kunnen handelen, acteren.’

‘Dan nog kun je ongelukken niet helemaal uitsluiten,’ zegt Zorah, ‘maar dat is geen reden om het hele principe van zelfbeschikking over je leven en dood maar af te blazen.’

canada-legaliseert-euthanasie

 

 

Thijs Niemantsverdriet: Kans dat ‘voltooid leven’-wet het haalt heel klein / NRC 14 oktober 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/14/kans-dat-voltooid-leven-wet-het-haalt-heel-klein-4819921-a1526634

Hans Goslinga:  VVD gaat onbesuisd om met het recht op leven – Trouw  16/10/2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/4396410/2016/10/16/VVD-gaat-onbesuisd-om-met-het-recht-op-leven.dhtm

Canada Moves to Legalize Assisted Suicide. Bill comes after a ruling last year by the country’s top court.  Wall St. Journal / 14 april 2016
http://www.wsj.com/articles/canada-introduces-doctor-assisted-suicide-law-1460657944

 

nelpuntnl.nl

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,